โครงการเทิดพระเกียรติ นิทานแผ่นดิน

พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย (MOCA) ขอเชิญชวนผู้สนใจทุกท่าน มาร่วมพิธีเปิด “นิทรรศการภาพถ่ายเฉลิมพระเกียรติ” อันเป็นการจัดแสดงภาพผลงานศิลปกรรม Land Art จากโครงการ “นิทานแผ่นดิน” เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดย 9 ศิลปินชั้นนำของไทย อาทิ

ศาสตราจารย์กมล ทัศนาญชลี ศิลปินแห่งชาติ ปี 2540 สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรมและสื่อผสม)
อาจารย์ทวี รัชนีกร ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) พ.ศ.2548
อาจารย์ปัญญา วิจินธนสาร
อาจารย์ธงชัย ศรีสุขประเสริฐ
อาจารย์อำมฤทธิ์ ชูสุวรรณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์ วังบอน
อาจารย์สาครินทร์ เครืออ่อน
อาจารย์นภดล วิรุฬชาตะพันธ์
สุริยา นามวงศ์

ที่ได้รับการถ่ายทอดผ่านผลงานภาพถ่ายของ ณัฐพล บุญปาสาณ, พิศุทธิ์ ชูบรรเจิด และ วินิตรา ชูบรรเจิด ซึ่งจะมีกำหนดการจัดแสดงงานตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2555 (พิธีเปิด) ถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 เป็นระยะเวลา 2 เดือน โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดแสดงงาน ดังนี้

ร่วมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ในวโรกาสครบรอบ 85 พระชนมพรรษา เผยแพร่และจัดแสดงภาพผลงานจากโครงการนิทานแผ่นดินสู่สาธารณะชน เผยแพร่ผลงานของศิลปินไทยในระดับประเทศและระดับสากลได้รับรู้และเข้าใจความเป็นมาของการจัดนิทรรศการและงานศิลปกรรม Land Art ให้เด็ก เยาวชนและบุคคลทั่วไปเกิดความสนใจ มีแรงบันดาลใจในงานศิลปะ และตระหนักในความสำคัญของวัฒนธรรมและศิลปะของชาติ

เผยแพร่แนวคิดในการดำเนินชีวิตในสังคมปัจจุบันตามรอยพระราชดำริ บนพื้นฐานของวัฒนธรรมที่แม้อัตลักษณ์จะแตกต่างกันแต่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืนและเหมาะสม โดยมีรายชื่อศิลปินที่จะมาร่วมงานพิธีเปิดนิทรรศการภาพถ่ายเฉลิมพระเกียรติจากโครงการ “นิทานแผ่นดิน” ในวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ดังนี้

ศิลปินผู้สร้างสรรค์ภาพ Land Art ที่จะมาร่วมงานแถลงข่าว

อาจารย์ทวี รัชนีกร ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) พ.ศ.2548
อาจารย์ปัญญา วิจินธนสาร
อาจารย์ธงชัย ศรีสุขประเสริฐ
อาจารย์อำมฤทธิ์ ชูสุวรรณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์ วังบอน
อาจารย์สาครินทร์ เครืออ่อน
อาจารย์นภดล วิรุฬชาตะพันธ์
สุริยา นามวงศ์

ศิลปินผู้ร่วมงาน ที่จะมาร่วมร้องเพลง “นิทานแผ่นดิน”

1. พงศ์พรหม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา

2. สุนทรี เวชานนท์

ศิลปินที่จะมาร่วมงานแถลงข่าว (ยังไม่คอนเฟริม)

ธีรภาพ โลหิตกุล
สุเมธ องอาจ
ฟอร์ด สบชัย ไกรยูรเสน
อู๋ ธรรพ์ณธร ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
ต้า Mr. Team
ศุ บุญเลี้ยง
เจี๊ยบ วัฒนา
อุ๋ย นนทรีย์ นิมิบุตร

 

 

 

You may also like...