Tagged: Yeast

Yeast

พีรเวทย์ กระแสโสม ศิลปินหนุ่มที่เติบโตจากวิถีชีวิตชนบทก่อนย้ายสู่ความเจริญในสังคมเมือง ช่วงวัยเยาว์จึงมีประสบการณ์ต่อรูปรส กลิ่นสี สัตว์ พืช หิน ดิน วัตถุ สื่อ จากสิ่งแวดล้อม จนเกิดคำถามต่อสิ่งที่พบเห็น สู่การเรียนรู้เพื่อหาคำตอบผ่านการสำรวจ เฝ้ามอง สัมผัส งัดแงะ