Tagged: Urban Corner

Urban Corner

ดีโอบีหัวลำโพงแกลเลอรี จะจัดให้มีนิทรรศการศิลปะ “มองมุมเมือง” นำเสนอผลงานจิตรกรรมที่งดงามด้วยเนื้อหาเรื่องราวเกี่ยวกับวิถีชีวิตของผู้คนในเมืองหลวงอันสับสนวุ่นวาย