Tagged: The Theory of Everything ความลับของจักรวาล

The Theory of Everything ความลับของจักรวาล

แม้ว่าหลายคนจะรู้จัก สตีเฟ่น ฮอว์กิ้ง ในฐานะนักฟิสิกส์ชื่อดังผู้ไขความลับจักรวาล เจ้าของทฤษฎีหลุมดำ ที่อาจกล่าวได้ว่าเป็นมนุษย์ซึ่งฉลาดที่สุดคนหนึ่งในยุคนี้