Tagged: The Hidden Beauty

The Hidden Beauty

ว่าด้วยเรื่อง “ความงาม” ความงามคืออะไร ? เป็นเรื่องที่ถกเถียงกันครังแต่สมัยอดีต ดังนักปราญช์สมัยกรีก อริสโตเติล (Aristotle) กล่าวถึงความงาม ความสะเทือนใจ เป็นความรู้สึกทางการรับรู้ (sense perception) ของมนุษย์