Tagged: tattoo artist

วีร์ ศรีวราธนบูลย์

ท่ามกลางความเป็นห่วงเป็นใยของผู้ใหญ่ ถึงพิษภัยของเทคโนโลยีสื่อสาร ที่อาจจะส่งผลร้ายต่อเยาวชนในชาติ ยังมีเด็กไทยอีกไม่น้อยที่ไม่เพียงเข้าใจในการบริโภคสื่ออย่างรู้เท่าทัน