Tagged: SHIBUKARU MATSURI

SHIBUKARU MATSURI

ในปีค.ศ 2011 “SHIBUKARU MATSURI” กิจกรรมเชิงวัฒนธรรมเพื่อนักสร้างสรรค์สตรีได้จัดขึ้นที่ใจกลางเมืองโตเกียวเป็นครั้งแรก งานกิจกรรมนี้ได้จัดขึ้นมา 4 ครั้งแล้วที่ย่านชิบูย่า กรุงโตเกียว เพื่อเป็นสถานที่แสดงผลงานใหม่ๆของนักสร้างสรรค์สตรี