Tagged: Once upon a time

Once upon a time

เยาวชนกลุ่มศิลปินดาวเด่นบัวหลวง รุ่นที่ 5 และรุ่นที่ 6 ขอเชิญชมนิทรรศการ “Once upon a time” ซึ่งเป็นการรวมตัวของนิสิต นักศึกษา จำนวน 46 คน ที่เคยเข้าร่วมโครงการดาวเด่นบัวหลวง 101 ในปี พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2556