Tagged: No Confidence Man

No Confidence Man

นำเสนอผลงานภาพพิมพ์เทคนิคผสมที่เต็มไปด้วยความประณีตละเอียดอ่อน โดย ศิลปินชั้นครูชาวญี่ปุ่น ฮิซาชิ คุราจิ ด้วยแนวความคิดเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงและความไม่มั่นคงในมิติต่างๆ ของการดำรงชีวิตยุคปัจจุบัน