Tagged: Me & Myself

I, Me & Myself

นิทรรศการแสดงผลงานเดี่ยว จิตกรรมสีน้ำครั้งที่ 3 ซึ่งศิลปินต้องการถ่ายทอดเอกลักษณ์และเทคนิคเฉพาะตน หลังจากที่ได้สร้างผลงานจิตกรรมสีน้ำมาอย่างต่อเนื่องกว่า 20 ปี