Tagged: Maya’s Secret Galler

Maya’s Secret Galler

Maya’s Secret Galleryเป็นแกลเลอรี่ศิลปะร่วมสมัยในพื้นที่ทางธุรกิจย่านสีลม มุ่งเน้นเปิดโอกาสแก่ศิลปินทั้งไทยและต่างประเทศที่ต้องการแสดงออกทางการ สร้างสรรค์