Tagged: MAKE UP ARTS AND TECHNIQUE SCHOOL

MAKE UP ARTS AND TECHNIQUE SCHOOL

โรงเรียนศึกษาศิลปะและเทคนิคการแต่งหน้า ได้ก่อกำเนิดขึ้นจากความตั้งใจที่จะผลักดันให้วิชาชีพ Make Up Artist หรือ นักศิลปะการแต่งหน้า ในประเทศไทยสามารถก้าวไปข้างหน้าโดยยกระดับเทียบเท่าสากล