Tagged: Lose

Lose

นิทรรศการเดียว ครั้งแรกของ เทวพร ใหม่คงแก้ว ในผลงานจิตรกรรมสีน้ำมันบนผ้าใบกับเรื่องราวของผู้ตกเป็นเหยื่อความไม่สงบ ในภาคใต้ของประเทศไทย