Tagged: Line & Life

Line & Life

หอศิลป์จามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญชม นิทรรศการสีน้ำมัน “Line & Life” ด้วยแนวคิดที่มีความประทับใจในวิถีชีวิต วัฒนธรรมของคนในจังหวัดภาคใต้ของประเทศไทย นำเสนอในเนื้อหาที่แฝงปรัชญาพุทธศาสนา โดยใช้ลักษณะเส้นที่สัมพันธ์กับวิถีชีวิต