Tagged: Life is Fragile

Life is Fragile

เพราะชีวิตเป็นสิ่งเปราะบาง หลายคนอาจไม่ได้นึกถึงหรือเอาใจใส่กับชีวิตของตนในระยะเวลาที่ผ่านมา จนได้มาเจอกับตัวเองจึงเข้าใจว่า ความเปราะบางอยู่รอบๆตัวเรา