Tagged: Life and Season

ชีวิตกับฤดู

นิทรรศการศิลปะ”ชีวิตกับฤดู” โดยตนุพล เอนอ่อน บอกเล่าถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ ซึ่งเกิดขึ้นทั้งในส่วนของสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และในส่วนของสภาพแวดล้อมจิตวิญญาณ