Tagged: KAMBOJIA WAGA-AI

4 ปีนรกในเขมร

เรื่องนี้เป็นเรื่องจริง ซึ่งบันทึกระหว่าง พ.ศ. ๒๕๑๘-๒๕๒๒ ผู้ปรากฏชื่อในเรื่องนี้บางฅนยังมีชีวิตอยู่ แต่บางฅนล้มหายตายจากไปแล้ว นี่เป็นความจริงที่โหดร้ายที่สุด น่าเศร้า และไม่น่าเชื่อ (หน้า ๓๑)