Tagged: Just drawing: and I think it is beautiful

ศักดิ์วุฒิ วิเศษมณี

Just drawing: and I think it is beautiful ผลงานวาดเส้นและงานจิตรกรรมในนิทรรศการแสดงเดี่ยวครั้งล่าสุดของ ศักดิ์วุฒิ วิเศษมณี ศิลปินอิสระที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการศิลปะร่วมสมัยของประเทศไทย