Tagged: JEWELRY DESIGNER

Jirayu Jeerasemanon

ถึงแม้คุณจะมีความสามารถสูงส่งและได้รับพรสวรรค์จากพระผู้เป็นเจ้า จนค้นพบความชอบในสิ่งที่ทำ แล้วทำมันได้ดีจนเริ่มประสบความสำเร็จ แต่คุณยังต้องพัฒนาตนเอง ต้องตระเตรียมและวางแผนต่อไป ไม่อย่างนั้นทุกอย่างก็คงเปล่าประโยชน์