Tagged: INSPIRATION

INSPIRATION

สิ่งที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้น เกิดจากการมีแรงบันดาลใจเป็นตัวขับเคลื่อน ส่งผลต่อการพัฒนาในหลายด้าน ทำให้เกิดนวัตกรรม แรงขับที่เกิดขึ้นจากภายในสู่ภายนอก โดยใช้ประสบการณ์หรือการได้พบเห็นสิ่งรอบตัว