Tagged: Insight : Mind : Journey

Insight : Mind : Journey

นิทรรศการเล่าเรื่องด้วยภาพถ่ายพร้อมบันทึกขนาดสั้นเสมือนไดอารี่ส่วนตัวแทนความรู้สึก ความทรงจำและมุมมองต่อการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไปตลอดการเดินทาง 8 ปี ของวชิระ ตราชู