Tagged: in เธอ’s view

in เธอ’s view

Democrazy Theatre Syudio ชวนมาชม ละครเวที in เธอ’s view การแสดงเกี่ยวกับการแสดงว่าด้วยประสบการณ์การแสดงและประสบการณ์ชีวิตแสดงโดยนักแสดงหญิงกลุ่มหนึ่ง ณ Democrazy Theatre Syudio (ซอยสะพานคู่ ลุมพินี)