Tagged: Helikon Symphony Orchestra

Helikon Symphony Orchestra

วงซิมโฟนีออร์เคสตราแห่ง Helikon-Opera Theatre คือการรวมกันของนักดนตรีระดับโลก ซึ่งนักวิจารณ์ทั่วโลกพากันสรรเสริญถึงความสามารถในการบรรเลงและตีความคีตกรรมที่ซับซ้อนได้อย่างสวยงาม