Tagged: GIT จัดประกวดออกแบบเครื่องประดับ ครั้งที่ 8

GIT จัดประกวดออกแบบเครื่องประดับ ครั้งที่ 8

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ GIT เชิญชวนนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไทยผู้สนใจและรักการออกแบบทั้งชาติไทยและชาวต่างประเทศ ร่วมส่งภาพเข้าประกวดออกแบบอัญมณีและเครื่องประดับครั้ง ที่ 8