Tagged: FloodWay

เส้นทางอุทกภัย

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครขอเรียนเชิญท่านเข้าชมภาพยนตร์เชิงสารคดี เกี่ยวกับภัยพิบัติที่เกิดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่น และประเทศไทย ชุด “FloodWay” โดย ปรีชา ศรีสุวรรณ และ “Souma Kanka” โดย Yojyu Matsubayashi