Tagged: Fireworks from the Heart

Fireworks from the Heart

ครอบครอบซึโดะย้ายมายังคะตะไค เพื่อให้ฮานะ ได้ฟื้นฟูสุขภาพ ฮานะได้รับอนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาลหลังจากพักรักษาตัวจากโรคร้ายเพื่อมาดูการจัดแสดงดอกไม้ไฟที่ยิ่งใหญ่ของเมืองแห่งนี้