Tagged: Day-Trip-to-Remember

Day Trip to Remember

ผลงานจิตรกรรม ภายใต้บริบทความสัมพันธ์ของมนุษย์ ซึ่ง สร้างสรรค์ในแนวทาง Figurative  Symbolist โดยอาศัยวิธีการสร้างภาพตัวแทนของสัญลักษณ์ (Representation) เพื่อพรรณนาสื่อสารนัยยะสัญชาตญาณของมนุษย์