Tagged: Confrontation:Three Elements of Life

Confrontation:Three Elements of Life

ประดิษฐ์ ตั้งประสาทวงศ์ ศิลปินผู้นำเสนอการควบรวมระหว่างผลงานสามมิติ (Sculpture) และสองมิติ (Painting) ที่เรียกว่า“Combine Painting” (ปรากฏขึ้นครั้งแรกในศิลปะตะวันตกราวกลางศตวรรษที่ 20)