Tagged: CHANCE IS NEVER TOO BIG

CHANCE IS NEVER TOO BIG

Mademoiselle Chanel เชื่อในโอกาสของตัวเองเสมอ เธอทราบดีว่าโอกาสที่แท้จริงของเธออยู่ที่ผลงานสร้างสรรค์ สภาพจิตใจ และแนวทางการใช้ชีวิตของเธอเอง