Tagged: BRIDE

BRIDE

“กระดาษมีความจำ” ทุกความรู้สึก ถูกถ่ายทอดอยู่ในทุกรอยพับและทุกรอยม้วนไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ รอยที่ปรากฏแล้ว ก็ไม่อาจลบได้ ร่องรอยแห่งความเหงาได้ก่อตัวขึ้นทีละเล็กทีละน้อย จนเกิดเป็นรูปร่าง…“ ความเดียวดายได้ปรากฏกายเป็นเจ้าสาว” วิวาห์ เพียงลำพัง…