Tagged: Body Resonance

Body Resonance

บีฟลอร์เธียเตอร์ ร่วมกับบูโต โค-ออพ ประเทศไทย เสนอ บูโตเวิร์คช็อปหัวข้อ “Body Resonance” โดย ยูมิโกะ โยชิโอกะ ฝึกฝนการเคลื่อนไหวร่างกายแบบบูโตและมูฟเมนท์ที่มีชีวิต