Tagged: ANXIETY OF CORVUS

ANXIETY OF CORVUS

หลายคนคงเคยอยู่ในสภาวะของความงุนงงสับสนต่อการปรับตัวให้เข้ากับสังคม จนเกิดความรู้สึกอึดอัดจนอยากจะหลีกหนีความวุ่นวายนี้ เช่นเดียวกับ Rook Floro ศิลปินรุ่นใหม่ไฟแรง ได้ถ่ายทอดอัตตะและอารมณ์ความรู้สึกของเขาผ่านผลงานภาพวาด และศิลปะจัดวางประติมากรรม