Tagged: A Part Of Me ครั้งที่ 2

A Part Of You, A Part Of Me ครั้งที่ 2

จากความสำเร็จของการจัดนิทรรศการ A Part Of You, A Part Of Me โดย โตคิณ ทีฆานันท์ ผู้กำกับและ นักจัดกิจกรรมดนตรีอิสระ ผู้จุดประกายความคิด ด้วยการนำแรงบันดาลใจจากเรื่องของสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นในโลก ล้วนเกิดขึ้นจากการต่อยอดความคิดซึ่งกันและกัน