Tagged: ไทยยานยนตร์ สร้างจิตสำนึกรักชาติ

ไทยยานยนตร์ สร้างจิตสำนึกรักชาติ

นำเยาวชน ชม “นิทรรศน์รัตนโกสินทร์” เมื่อเร็วๆนี้ นางอัมพร จิระโชติวานิช ผู้จัดการ ฝ่ายส่งเสริมการเรียนรู้ มูลนิธิไทยยานยนตร์” ได้นำนักเรียนระดับชั้นประถม จำนวน 180 คน จากโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 6 โรงเรียน