Tagged: โลกของภุชง

โลกของภุชง

ดีโอบีหัวลำโพงแกลเลอรี จะจัดให้มีนิทรรศการศิลปะ “โลกของภุชง” นำเสนอผลงานจิตรกรรมผสมผสานกับเทคนิคงานวาดเส้นและกระบวนการขูดขีดเพื่อสร้างร่องรอยบนผิวภาพ