Tagged: โครงการ Muse Pass

โครงการ Muse Pass

หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เข้าร่วมเป็นพันธมิตรโครงการ Muse Pass กับสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปรู้จักและท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ มากขึ้น