Tagged: แจ้งเกิด

แจ้งเกิด

คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับ สยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี่ จัดแสดง นิทรรศการศิลปนิพนธ์ ครั้งที่ 44 ” แจ้งเกิด” เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายนักออกแบบไทย ผ่านงานแสดงนิทรรศการ และเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษามีเวทีจัดแสดงผลงานสู่สาธารณชน