Tagged: เหวี่ยง

เหวี่ยง

นิทรรศการครั้งนี้เริ่มต้นจากการคำนึงถึงบริบทของหอศิลป์ตาดูไทยยานยนต์ ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ส่วนหนึ่งของโชว์รูมรถยนต์ และห้องนิทรรศการที่ปรับเปลี่ยนมาจากลานจอดรถยนต์