Tagged: เสวนา พัฒนาการของศิลปะร่วมสมัยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และกลุ่มประเทศอาเซียน ความเชื่อมโยงในความทรงจำร่วมเชิง ประวัติศาสตร์ สังคม และศิลปวัฒนธรรม

เสวนา พัฒนาการของศิลปะร่วมสมัยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และกลุ่มประเทศอาเซียน ความเชื่อมโยงในความทรงจำร่วมเชิง ประวัติศาสตร์ สังคม และศิลปวัฒนธรรม

เทศกาลศิลปวัฒนธรรมอาเซียน กรุงเทพฯ ร่วมกับ หอศิลป์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ภูมิใจนำเสนอ งานเสวนาเกี่ยวกับ