Tagged: เราหลงลืมอะไรบางอย่าง

เราหลงลืมอะไรบางอย่าง

หนังสือรวมเรื่องสั้น 12 เรื่อง จากนักเขียนรางวัลซีไรต์ปี 2551 วัชระ สัจจะสารสิน โดย สำนักพิมพ์นาคร พิมพ์ครั้งที่ 15 ในหนังสือรวมเรื่องสั้น เราหลงลืมอะไรบางอย่าง รวมเรื่องสั้นทั้งหมด 12 เรื่อง