Tagged: เทศกาลภาพยนตร์เงียบครั้งแรกในประเทศไทย

เทศกาลภาพยนตร์เงียบครั้งแรกในประเทศไทย

อีกหนึ่งในหน้าที่ของหอภาพยนตร์ คือการพยายามสร้างพื้นที่สำหรับการเข้าถึงภาพยนตร์ที่หลากหลายให้แก่ผู้ชมภาพยนตร์ในประเทศไทย เพื่อมุ่งหวังจะพัฒนาวัฒนธรรมการชมภาพยนตร์ให้เกิดขึ้นในประเทศไทย