Tagged: เด็กหญิงาวนกาแฟ ปกแข็ง

เด็กหญิงสวนกาแฟ (ปกแข็ง)

เรื่องราวของเด็กหญิงสองพี่น้องที่เติบโตในสวนกาแฟ เป็นลูกชาวสวนที่ได้เรียนรู้วิถีชีวิตของบรรพบุรุษ ขณะเดียวกันก็สามารถใช้ชีวิตตามยุคสมัยและตามวัยของตนเองได้อย่างเป็นธรรมชาติ