Tagged: หอมน้ำหมึก

หอมน้ำหมึก

รอยจารึกที่ฉายให้เห็นอิทธิพลทางความคิดของนักประพันธ์รุ่นลายคราม สำหรับการเริ่มต้นเขียนหนังสือ ก็คงเปรียบได้กับการลงเรือลำน้อยในมหาวารี ประสบการณ์ของนักเขียนเก่าจึงเปรียบดั่งแสงประทีปแห่งประภาคาร ส่องทางนักเขียนใหม่แล่นล่องผ่านสารพัดโขดหินไปได้โดยสวัสดิภาพ