Tagged: หญิงเสาและเรื่องราวอื่น

หญิงเสาและเรื่องราวอื่น

รวมเรื่องสั้นแนวเหนือจริง (Surreal) ที่นำเสนอออกมาโดยเปิดให้ผู้อ่านตั้งคำถามกับเรื่องราวในเรื่อง โดยไม่เฉลยหรือตีกรอบความคิด (เป็นคำถามปลายเปิด) การตั้งคำถามกับจุดจบของเรื่องแบบปลายเปิด ทำให้ผู้อ่านสามารถตีความและคิดได้หลายมุม