Tagged: สิ่งที่ข้าพเจ้าพบเห็น (รวมเล่ม)

สิ่งที่ข้าพเจ้าพบเห็น (รวมเล่ม)

สิ่งที่ข้าพเจ้าพบเห็น ฉบับรวมเล่มนี้ นำมาจาก สิ่งที่ข้าพเจ้าพบเห็น 2 เล่ม ที่สำนักพิมพ์มติชน เคยพิมพ์ไปแล้ว ครั้งนี้พิเศษนำ 2 เล่ม นั้นมารวมเป็นเล่มเดียวกัน