Tagged: สมุนไพร รู้ใช้ไกลโรค

สมุนไพร รู้ใช้ไกลโรค

หนังสือที่รวบรวมข้อมูลเรื่องสมุนไพรจากตำรายาเก่าแก่และหายาก อาทิ คัมภีร์แผนนวดในเวชศาสตร์ฉบับหลวง (ความรู้ทางด้านเวชกรรม เภสัชกรรม และการนวด)