Tagged: สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ดูงานแม่ฮ่องสอน

สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ดูงานแม่ฮ่องสอน

สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย เยี่ยมชม ดูงานด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เยี่ยมชม ดูงานแนวทางการพัฒนาทางด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดแม่ฮ่องสอน