Tagged: ศิลปะพม่า

ศิลปะพม่า

ศิลปะพม่า เป็นหนังสือหนึ่งในชุด “ประวัติศาสตร์ศิลปะในประเทศอาเซียน” ที่ว่าด้วยเรื่องประวัติศาสตร์ และศิลปกรรมโบราณในประเทศเมียนมาร์

ศิลปะพม่า

ศิลปะพม่า เป็นหนังสือหนึ่งในชุด “ประวัติศาสตร์ศิลปะในประเทศอาเซียน” ที่ว่าด้วยเรื่องประวัติศาสตร์ และศิลปกรรมโบราณในประเทศเมียนมาร์ ศิลปะพม่า เป็นศิลปะที่มีความหลากหลายทางด้านรูปแบบมาก แต่กระนั้นก็ยังมีเอกลักษณ์เฉพาะตนอยู่มาก