Tagged: ระลึกชาติในแบบเรียน นิทรรศการในงานสัปดาห์หนังสือ

ระลึกชาติในแบบเรียน นิทรรศการในงานสัปดาห์หนังสือ

แบบเรียนไทย เครื่องมือในการสร้างอุดมคติระดับชาติ? ถ้าลองสังเกตในช่วงเวลาปีกว่าที่ผ่านมา น่าจะเห็นความเปลี่ยนแปลงบางอย่างของงานหนังสือทุกครั้ง ไม่ว่าจะเป็นมหกรรมหนังสือหรือสัปดาห์หนังสือนั่นคือ “นิทรรศการ”