Tagged: มังคุด คาเฟ่ ชวนผู้มีจิตศรัทธา สร้างหนังสือสวดมนต์ประกอบภาพเขียนฉบับพิเศษ

มังคุด คาเฟ่ ชวนผู้มีจิตศรัทธา สร้างหนังสือสวดมนต์ประกอบภาพเขียนฉบับพิเศษ

มังคุด คาเฟ่ มาบอกบุญ เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ชวนผู้มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนา ร่วมทำบุญมหากุศล ให้ธรรมะเป็นทาน สร้างหนังสือสวดมนต์ประกอบภาพเขียน ฉบับพิเศษ ปี 2557 ภาษาไทย/บาลี/อังกฤษ ถวายเป็นพุทธบูชา